สถานการณ์ฮาลาลโลก

สถานการณ์อาหารฮาลาลโลก ปี 2561

สถานการณ์การค้าและการบริโภคอาหารฮาลาลโลก

·       การค้า

              ตลาดอาหารฮาลาลถือเป็นตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพและความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประชากรมุสลิมที่ประมาณการว่ามีจำนวน 2,180 ล้านคน ในปี 2560 หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบจากปีก่อน (ที่มา: http://www.muslimpopulation.com/World/)  นอกจากนี้อาหารฮาลาลยังเป็นกลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคชาวมุสลิมมีการใช้จ่ายมากที่สุด โดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายในกลุ่มอาหารฮาลาลสูงสุดร้อยละ 62.1 ของมูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการฮาลาล (รูปที่ 1) และหากพิจารณาด้านการค้า พบว่า ในช่วงครึ่งแรกของ ปี 2561 ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีมูลค่าการค้าประมาณ 98.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งการเติบโตอยู่ในระดับทรงตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการรวบรวมข้อมูลจากหลายประเทศยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ตลาดการค้าอาหารฮาลาลโลกยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ดี โดยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 326.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อน เป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556-2560) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.6 ต่อปี (รูปที่ 2)

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก