สถานการณ์ฮาลาลโลก

สรุปและข้อเสนอแนะ

   ปัจจุบันอาหารฮาลาลได้กลายเป็นสัญลักษณ์สากลที่แสดงถึงการประกันคุณภาพที่ดีของอาหารและทางเลือกในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งที่เป็นชาวมุสลิมและไม่ใช่ชาวมุสลิม   ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อบังคับทางศาสนาตามหลักซะรีอะห์ (Shariah) ที่ทำให้การผลิตอาหารฮาลาลจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย และความปลอดภัย โดยผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลกส่วนจะอยู่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และยุโรป รวมถึงประเทศจีน ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวมุสลิม เนื่องจากบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารอยู่แล้ว และได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนให้สามารถผลิตสินค้าอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลสากลได้นั่นเอง ซึ่งผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล เนเธอร์แลนด์ จีน และเยอรมนี ขณะที่ตลาดอาหารฮาลาลโลกที่มีศักยภาพและความน่าสนใจ คือ ตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ อินโดนีเซีย ตุรกี อิยิปต์ อิหร่าน และอัลจีเรีย รวมถึงตลาดที่มีกำลังซื้อสูงแต่อาจไม่ใช่ประเทศมุสลิม เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเริ่มมีความต้องการสินค้าอาหารฮาลาลในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมในประเทศเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

 

   โอกาสและความท้าทายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาและไขว่คว้าให้ได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสำเร็จให้กับธุรกิจอาหารเกิดใหม่นี้ ซึ่งมีความต้องการในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุและปัจจัยหลายประการ อาทิ จำนวนประชากรชาวมุสลิมขยายตัวมากขึ้น ระดับรายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และความตระหนักถึงสินค้าอาหารปลอดภัยสูงขึ้น อย่างไรก็ตามธุรกิจอาหารฮาลาลโลกยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นและส่งผลต่อความมั่นคงทางธุรกิจ นั่นคือ การขาดมาตรฐานฮาลาลสากลที่เป็นหนึ่งเดียวกัน   ความต้องการสินค้าอาหารฮาลาลที่หลากหลายของกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมรุ่นใหม่   การพัฒนาระบบจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหารฮาลาลที่มีประสิทธิภาพ และการขาดแคลนบุคลากรด้านวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสินค้าอาหารฮาลาล เพื่อให้เป็นสินค้าทางเลือกแทนอาหารออร์แกนิค หรืออาหารจากธรรมชาติ ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับผู้บริโภคชาวมุสลิมรุ่นใหม่ รวมถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอาหารฮาลาล ตั้งแต่โรงชำแหละ จนถึงการกระจายสินค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มผลประกอบการให้กับธุรกิจอาหารฮาลาล
 

นอกจากการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนาแล้ว ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลจำเป็นต้องเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคของแต่ละตลาดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ยกตัวอย่างเช่น การติดฉลากเครื่องหมายฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งผู้บริโภคชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา อาจให้ความสำคัญกับเครื่องหมายฮาลาลมากเป็นพิเศษ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม และอาหารที่จำหน่ายในตลาดจำนวนมากเป็นอาหารที่ไม่ใช่ฮาลาล ดังนั้นเครื่องหมายฮาลาลที่ติดบนบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งเดียวที่การันตีว่าอาหารที่พวกเขาบริโภคไม่ขัดกับหลักศาสนา ซึ่งแตกต่างจากผู้บริโภคชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นประเทศมุสลิม และมีความเชื่อว่าอาหารที่มีจำหน่ายในประเทศสามารถบริโภคได้โดยไม่ขัดกับหลักศาสนาและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องหมายฮาลาลบนฉลากบรรจุภัณฑ์กรณีสินค้าที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามเช่น ข้าวสาร ผักผลไม้สด เพราะอาจทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย มากกว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในกลุ่มนี้

 
 
 
ตัวอย่างตรามาตรฐานฮาลาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตัวอย่างตรามาตรฐาน
 
 

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก