สถานการณ์ฮาลาลโลก

28

ก.ย.

สถานการณ์อาหารฮาลาลโลก ปี 2561

สถานการณ์การค้าและการบริโภคอาหารฮาลาลโลก ·       การค้า               ตลาดอาหารฮาลาลถือเป็นตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพและความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประชากรมุสลิมที่ประมาณการว่ามีจำนวน 2,180 ล้านคน ในปี 2560 หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบจากปีก่อน (ที่มา: http://www.muslimpopulation.com/World/)  นอกจากนี้อาหารฮาลาลยังเป็นกลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคชาวมุสลิม......

READ MORE

30

ก.ย.

สรุปและข้อเสนอแนะ

   ปัจจุบันอาหารฮาลาลได้กลายเป็นสัญลักษณ์สากลที่แสดงถึงการประกันคุณภาพที่ดีของอาหารและทางเลือกในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งที่เป็นชาวมุสลิมและไม่ใช่ชาวมุสลิม   ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อบังคับทางศาสนาตามหลักซะรีอะห์ (Shariah) ที่ทำให้การผลิตอาหารฮาลาลจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย และความปลอดภัย โดยผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลกส่วนจะอยู่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และยุโรป รวมถึงประเทศจีน ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ไม......

READ MORE

30

ก.ย.

ตลาดอาหารฮาลาลโลกที่น่าสนใจ

ตลาดอาหารฮาลาลโลกที่มีศักยภาพสูงสามารถพิจารณาได้จากประเทศที่มีสัดส่วนจำนวนประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในประเทศและกำลังซื้อของประชากรเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (ตารางที่ 2) อาทิ อินโดนีเซีย ตุรกี อิยิปต์ และอิหร่าน ในตลาดเอเซีย และอัลจีเรียในตลาดแอฟริกาใต้   นอกจากนี้ตัวอย่างประเทศอื่นที่น่าสนใจ เช่น ปากีสถาน จีน อินเดีย ซึ่งมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมาเลเซีย ฝรั่งเศส ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งประชากรในประเทศโดยรวมมีกำลังซื้อสูง สามารถขยายฐานตลาดอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่ชาวมุสล......

READ MORE

30

ก.ย.

การค้าอาหารฮาลาลโลก (Total Trade)

2. การค้าอาหารฮาลาลโลก (Total Trade) เนื่องจากปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจัดเก็บข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศตามระบบการจำแนกสินค้าเพื่อจัดเก็บภาษีศุลกากรภายใต้การดำเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศที่เรียกว่า “สภาความร่วมมือทางศุลกากร” หรือ Customs Cooperation Council ซึ่งระบบดังกล่าวมิได้จำแนกสินค้าอาหารฮาลาลออกมาอย่างชัดเจน จึงไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถระบุตัวเลขมูลค่าการค้าอาหารฮาลาลโลกที่แน่ชัดได้   โดยตัวเลขที่ปรากฏออกมาส่วนใหญ่เป็นเพียงการประเมินจากหลักแนวคิดของแต่ละหน่......

READ MORE

30

ก.ย.

ความน่าสนใจของตลาดฮาลาลโลก

เมื่อพูดถึงสินค้าฮาลาลคงไม่ได้จำกัดเฉพาะอาหารและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารอีกต่อไปแล้ว เพราะอุตสาหกรรมฮาลาลในปัจจุบันได้ขยายไปสู่การผลิตสินค้าสาขาอื่นด้วย อาทิ เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องอาบน้ำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการบริการ เช่น การขนส่ง การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ตลาดอาหารฮาลาลถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก และยังคงครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ด้วยสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่าตลาดฮาลาลโลก ตามด้วยเภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง มีสัดส่วนร้อยละ 26 และ 11 ตามลำดับ (Hussein Elasrag, 2016)......

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก