สรุปสถานการณ์อุตฯ ฮาลาลไทย

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ปี 2561

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

  • การผลิตและการรับรองฮาลาล

            กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับรองฮาลาล เนื่องจากสินค้าอาหารส่งออกของไทยเกือบทั้งหมดเป็นฮาลาลโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม สินค้าอาหารที่มีการรับรองฮาลาลกำลังมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลก ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าอาหารไทยจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) หรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (สกอจ.) หากต้องการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศมุสลิม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ และเครื่องดื่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคมุสลิม ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดจากฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ระบุว่า มีสถานประกอบการในประเทศที่ขอรับการรับรองฮาลาลเพิ่มมากขึ้น โดยประมาณการว่ามีบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลถึง 5,000 ราย เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,188 ราย ในปี 2554 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหาร มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 72 รองลงมาได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องสำอาง ยาสีฟัน ยา สมุนไพร โรงเชือด/ชำแหละเนื้อสัตว์ และผู้นำเข้าสินค้าอาหาร มีสัดส่วนร้อยละ 13  10  3 และ 2 ตามลำดับ (รูปที่ 1) และมีสินค้าที่ขอรับการรับรองฮาลาลประมาณ 160,000 รายการ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 64,588 ราย ในปี 2554 ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ไก่แปรรูป ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ปลาอินทรีเค็ม น้ำปลา น้ำพริก เครื่องปรุงรส ขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มให้พลังงาน เครื่องดื่มฟังค์ชั่นนัล

           สำหรับการตรวจสอบเพื่อการรับรองฮาลาลและการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการต้องชำระในแต่ละขั้นตอน ซึ่งถูกกำหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559 ยกตัวอย่างเช่น ค่าตรวจสอบกรณีสินค้าที่ขอใหม่/ขอต่ออายุ อยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท กรณีขอเพิ่มผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดกิจการ ค่าหนังสือรับรองฮาลาล 1,000 บาท ค่าหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล 500 บาท ค่าเอกสารรับรองฮาลาลเพื่อกรส่งออก (ฮ.ล.2) 1,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมกรณีนำเข้าสินค้า อยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ต้องการนำเข้า และค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ อยู่ระหว่าง 2,000-20,000 บาท ทั้งนี้...

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก