สรุปสถานการณ์อุตฯ ฮาลาลไทย

30

มิ.ย.

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

อาหารฮาลาลเป็นตลาดอาหารที่มีศักยภาพ ทั้งในเรื่องขนาดตลาดและการเติบโต ปัจจุบันขนาดตลาดอาหารฮาลาลมีขนาดค่อนข้างใหญ่จากจำนวนผู้บริโภคชาวมุสลิมที่มีมากเกือบ 2,000 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรโลก โดยล่าสุดในปี 2557 กลุ่มประเทศมุสลิม (Organization of Islamic Cooperation: OIC) ที่มีจำนวนสมาชิก 57 ประเทศ มีการนำเข้าอาหารมูลค่าสูงถึง 164,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตสูงถึงร้อยละ 16 ต่อปีในช่วง 5 ปีหลัง ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตลาดอาหารโดยรวมที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปีเท่านั้น 1. สถานการณ์อุตสาห......

READ MORE

30

มิ.ย.

จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

จุดแข็ง   1) วัตถุดิบและส่วนประกอบอาหารของไทยมีความหลากหลาย รวมทั้งมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าอาหารฮาลาลได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เห็นได้จากประเทศมุสลิมหลายประเทศนำเข้าวัตถุดิบจากไทยเพื่อนำไปแปรรูปทั้งบริโภคเองและส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม ตัวอย่างประเทศที่นำเข้าวัตถุดิบจากไทย ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยมีสินค้าที่นำเข้า เช่น แป้งมันสำปะหลัง น้ำตาลทราย ไก่สด เป็นต้น   2) ผู้ประกอบการมีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล ปัจจุบันอาหารที่ผลิตในประเ......

READ MORE

30

มิ.ย.

อุปสรรคในการขยายตลาดอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

ที่ผ่านมา มักมีความเข้าใจผิด ๆ ว่าสินค้าอาหารฮาลาลของไทยไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งความจริงแล้ว สินค้าอาหารฮาลาลไทยได้รับการยอมรับจากตลาดโลกมุสลิมมาโดยตลอด เห็นได้จากมูลค่าส่งออกอาหารไทยไปยังประเทศมุสลิมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ถูกมองว่าสินค้าอาหารฮาลาลไทยไม่ได้รับการยอมรับจากตลาดโลกมากนัก จำแนกออกเป็น 3 ด้านสำคัญ ได้แก่   1) เรื่องของภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ข้อเท็จจริง คือ ประเทศคู่ค้าจำนวนหนึ่งจึงไม่ทราบว่าประเทศไทยมีการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล ในขณะที่ประเทศที......

READ MORE

30

มิ.ย.

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

อาหารฮาลาล (Halal Food)1  หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่กระบวนการตลอด สายโซ่การผลิตถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่งต้องห้ามตามบัญญัติศาสนา โดยเฉพาะวัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น   ดังนั้น อาหารที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่สามารถผลิตออกมาเป็นอาหารฮาลาลได้ เพียงแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบและ ส่วนประกอบต่าง ๆ ต้องถูกต้องตามหลักศาสนา ไม่ป......

READ MORE

30

มิ.ย.

บทบาทสถาบันอาหารในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

สถาบันอาหาร เป็นองค์กรเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลก็เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เรามองเห็นศักยภาพและอยู่ในขอบข่ายที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติและนำพาความมั่งคั่งยั่งยืนมาสู่ประเทศ    แนวทางการดำเนินของสถาบันอาหาร เราไม่ได้เน้นดำเนินงานตามภารกิจแต่เพียงลำพัง แต่เราจะเน้นการบูรณาการในการขับเคลื......

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก