สรุปสถานการณ์อุตฯ ฮาลาลไทย

28

ก.ย.

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ปี 2561

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย การผลิตและการรับรองฮาลาล             กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับรองฮาลาล เนื่องจากสินค้าอาหารส่งออกของไทยเกือบทั้งหมดเป็นฮาลาลโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม สินค้าอาหารที่มีการรับรองฮาลาลกำลังมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลก ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าอาหารไทยจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแ......

READ MORE

30

มิ.ย.

บทบาทสถาบันอาหารในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

สถาบันอาหาร เป็นองค์กรเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลก็เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เรามองเห็นศักยภาพและอยู่ในขอบข่ายที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติและนำพาความมั่งคั่งยั่งยืนมาสู่ประเทศ    แนวทางการดำเนินของสถาบันอาหาร เราไม่ได้เน้นดำเนินงานตามภารกิจแต่เพียงลำพัง แต่เราจะเน้นการบูรณาการในการขับเคลื......

READ MORE

30

มิ.ย.

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

อาหารฮาลาล (Halal Food)1  หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่กระบวนการตลอด สายโซ่การผลิตถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่งต้องห้ามตามบัญญัติศาสนา โดยเฉพาะวัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น   ดังนั้น อาหารที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่สามารถผลิตออกมาเป็นอาหารฮาลาลได้ เพียงแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบและ ส่วนประกอบต่าง ๆ ต้องถูกต้องตามหลักศาสนา ไม่ป......

READ MORE

30

มิ.ย.

อุปสรรคในการขยายตลาดอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

ที่ผ่านมา มักมีความเข้าใจผิด ๆ ว่าสินค้าอาหารฮาลาลของไทยไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งความจริงแล้ว สินค้าอาหารฮาลาลไทยได้รับการยอมรับจากตลาดโลกมุสลิมมาโดยตลอด เห็นได้จากมูลค่าส่งออกอาหารไทยไปยังประเทศมุสลิมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ถูกมองว่าสินค้าอาหารฮาลาลไทยไม่ได้รับการยอมรับจากตลาดโลกมากนัก จำแนกออกเป็น 3 ด้านสำคัญ ได้แก่   1) เรื่องของภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ข้อเท็จจริง คือ ประเทศคู่ค้าจำนวนหนึ่งจึงไม่ทราบว่าประเทศไทยมีการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล ในขณะที่ประเทศที......

READ MORE

30

มิ.ย.

จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

จุดแข็ง   1) วัตถุดิบและส่วนประกอบอาหารของไทยมีความหลากหลาย รวมทั้งมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าอาหารฮาลาลได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เห็นได้จากประเทศมุสลิมหลายประเทศนำเข้าวัตถุดิบจากไทยเพื่อนำไปแปรรูปทั้งบริโภคเองและส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม ตัวอย่างประเทศที่นำเข้าวัตถุดิบจากไทย ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยมีสินค้าที่นำเข้า เช่น แป้งมันสำปะหลัง น้ำตาลทราย ไก่สด เป็นต้น   2) ผู้ประกอบการมีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล ปัจจุบันอาหารที่ผลิตในประเ......

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก