โปรโมทผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ลำดับที่   ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขรับรองฮาลาล หมายเลข อย. ดำเนินการ

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก