รวมบทความ

ตลาดอาหารฮาลาลในตุรกี

ตลาดอาหารฮาลาลในตุรกี

ภาพรวมตลาดอาหารฮาลาลในตุรกี

  • สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของตุรกี

ปัจจุบัน (ปี 2561) ตุรกีกำลังประสบกับปัญหาวิกฤตด้านการเงิน และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศกับสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้สกุลเงินลีราของตุรกี (Turkish Lira : TRY) อ่อนค่าลงอย่างมาก และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อย่างไรก็ตาม จากความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป ทำให้ตุรกีกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมต่อระหว่างสองภูมิภาค รวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ส่วนหนึ่งเป็นผลให้ภาวะเศรษฐกิจของตุรกีขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลจาก World Bank ระบุว่าในปี 2560 ตุรกีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ณ มูลค่าปัจจุบันประมาณ 851 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7.42 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC (Organization of the Islamic Cooperation) อยู่ที่ร้อยละ 4.07 (รูปที่ 1)  นอกจากนี้ตุรกีมีมูลค่า GDP (PPP) 2.14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศสมาชิก OIC รองจากอินโดนีเซีย และมีมูลค่า GDP (PPP) ต่อหัวประชากร คนละ 26,504.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี (รูปที่ 2) ส่งผลให้ตุรกียังคงเป็นตลาดส่งออกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการสินค้าอาหารฮาลาลไทย 

รูปที่ 1  มูลค่า GDP และอัตราการเติบโต GDP ของตุรกี ในปี 2551-2560

ที่มา : World Bank.

 

ที่มา : http://www.thaihalalfoods.com/

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก