รวมบทความ

ตลาดอาหารฮาลาลในอินเดีย...โอกาสที่น่าสนใจ

ตลาดอาหารฮาลาลในอินเดีย...โอกาสที่น่าสนใจ

 

          แม้ว่าประเทศอินเดียจะไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่ด้วยจำนวนประชากรที่มีขนาดใหญ่มากเป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน ส่งผลให้อินเดียเป็นตลาดที่น่าสนใจตลาดหนึ่งในการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล เนื่องจากปัจจุบันไม่เพียงแต่ชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ผู้บริโภคทั่วไปในอินเดียจำนวนมากต่างหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลเช่นกัน โดยพวกเขามองว่าสินค้าอาหารฮาลาลเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

 

ภาพรวมตลาดอาหารฮาลาลในอินเดีย

 

·            ขนาดตลาดและสภาพเศรษฐกิจในอินเดีย

           แม้ประชากรส่วนใหญ่ในอินเดียจะนับถือศาสนาฮินดู แต่ก็พบว่ามีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกัน โดยปัจจุบันอินเดียมีประชากรชาวมุสลิมประมาณ 265.78 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation: OIC) ด้วยสัดส่วนถึงร้อยละ 40.5 และมีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 12.3 ของจำนวนประชากรชาวมุสลิมทั้งหมดในโลก (รูปที่ 1 และ 2)

 

          อีกปัจจัยหนี่งที่ทำให้อินเดียกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจ คือ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา โดยในปี 2559 อินเดียมีมูลค่า GDP (PPP) 8,703 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา และมีอัตราการเติบโตของ nominal GDP อยู่ที่ร้อยละ 7.1   ทั้งนี้ เนื่องจากจำนวนประชากรที่มหาศาล ทำให้ชาวอินเดียมีมูลค่า GDP (PPP) ต่อหัวประชากร คนละ 6,572.34 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (รูปที่ 3) ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ   อย่างไรก็ตาม จากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลอินเดีย คาดว่า ประชากรชาวอินเดียจะมีระดับรายได้ที่ปรับสูงขึ้น และส่งผลให้อินเดียยังคงเป็นตลาดส่งออกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการสินค้าอาหารฮาลาลไทย

 

ความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลในอินเดีย

           เมื่อพิจารณามูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในอินเดีย พบว่า ในปี 2559 ชาวอินเดียมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มรวม 27,992.5 พันล้านรูปี หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15.5 ต่อปี ตลอดช่วงปี 2555-2559 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการบริโภคของชาวอินเดียมุสลิมประมาณ 5,598.5 พันล้านรูปี[1] นั่นหมายความว่า ผู้บริโภคชาวอินเดีย ทั้งที่เป็นมุสลิม และที่ไม่ใช่มุสลิม มีค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้ออาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ยคนละ 21,064.41 รูปี หรือประมาณ 314 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 222 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี 2553 แสดงให้เห็นถึงทิศทางความต้องการบริโภคอาหารที่เพิ่มขึ้นในตลาดอินเดีย โดยชาวอินเดียใช้จ่ายเงินเพื่อซิ้อสินค้าผักผลไม้สดมากที่สุด มีมูลค่ารวมกัน 11,736.3 พันล้านรูปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.9 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากห้างค้าปลีกในอินเดีย (รูปที่ 4) และเมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าอาหารแปรรูป พบว่า น้ำมันสำหรับประกอบอาหาร เป็นประเภทสินค้าอาหารแปรรูปที่ชาวอินเดียนิยมรับประทานมากที่สุด โดยเฉพาะน้ำมันเมล็ดทานตะวัน และน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในอินเดีย ขณะเดียวกันเนยเทียม หรือที่เรียกว่า ghee Vanaspati ต่างก็ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยถูกนำมาใช้ทดแทนฆีแบบดั้งเดิม (traditional ghee) ที่มีราคาแพงกว่า จึงนิยมใช้ฆีในการปรุงอาหารที่ต้องการวัตถุดิบคุณภาพสูงเป็นส่วนใหญ่

 


[1] ประมาณการจากสัดส่วนประชากรชาวมุสลิมที่มีอยู่ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในอินเดียตลาดอาหารฮาลาลในอินเดีย...โอกาสที่น่าสนใจ

 

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก