รวมบทความ

ตลาดอาหารฮาลาลไนจีเรีย...เป้าหมายใหญ่ในแอฟริกา

ตลาดอาหารฮาลาลไนจีเรีย...เป้าหมายใหญ่ในแอฟริกา

 

          ไนจีเรียจัดเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับจำนวนประชากรในประเทศมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า ไนจีเรียจะขยับขึ้นเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ส่งผลให้ไนจีเรียกลายเป็นตลาดส่งออกอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพสูงและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

 

ภาพรวมตลาดอาหารฮาลาลในไนจีเรีย

 

      ขนาดตลาดและสภาพเศรษฐกิจในไนจีเรีย

          ในปี 2559 ไนจีเรียมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 186.05 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นสัดส่วนชาวมุสลิมประมาณ ร้อยละ 70 หรือคิดเป็นจำนวน 130.24 ล้านคน ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในทวีปแอฟริกา  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารัฐต่าง ๆ ในประเทศไนจีเรีย พบว่า รัฐที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ทั้งรัฐ ได้แก่ รัฐคาโน (Kano) รัฐคัตซินา (Katsina) รัฐจิกาวา (Jigawa) และรัฐซามฟารา (Zamfara)  ส่วนรัฐที่มีสัดส่วนชาวมุสลิมสูงกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนประชากรในแต่ละรัฐมีอยู่ประมาณ 17 รัฐ จากทั้งหมด 36 รัฐ และ 1 เขตปกครองพิเศษ (รูปที่ 1) โดยรัฐที่มีชาวมุสลิมไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ รัฐคาโน รัฐเลกอส (Lagos) รัฐคัตซินา รัฐคาดูนา (Kaduna) และรัฐโอโย (Oyo) มีสัดส่วนร้อยละ 11.3   7.7   6.8   6.7 และ 6.1 ของจำนวนประชากรชาวมุสลิมทั้งประเทศตามลำดับ (รูปที่ 2) นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2593 ประชากรชาวไนจีเรียจะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 398.51 ล้านคน[1] นั่นหมายความว่า ผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศไนจีเรียจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

 

ที่มา:    https://knoema.com/NGPOP2015/population-of-nigeria-2016?state=1000010-abuja (จำนวนประชากรแต่ละรัฐ) และ http://dailymail.com.ng/here-is-the-muslim-population-in-the-36-states-of-in-nigeria (สัดส่วนชาวมุสลิมแต่ละรัฐ)

         ในปี 2558 ผู้บริโภคชาวไนจีเรียมีรายได้ที่สามารถจับจ่ายได้ (disposable income) เฉลี่ยคนละ 2,165 ดอลล่าร์สหรัฐฯ[2] ในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (consumer expenditures) เฉลี่ยคนละ 2,006 ดอลล่าร์สหรัฐฯ แบ่งเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 1,132 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.4 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อการอุปโภคบริโภค[3] ซึ่งนับว่าไนจีเรียเป็นประเทศที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสูงที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลก แม้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่าง ตามเกณฑ์การประเมินของธนาคารโลกก็ตาม (รูปที่ 3)   นอกจากนี้ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้ไนจีเรียมีความน่าสนใจต่อผู้ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไทย คือ ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ด้วยมูลค่า GDP (PPP) 1,089 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และมีมูลค่า GDP (PPP) ต่อหัวประชากร เฉลี่ยคนละ 5,900 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี 2559


[1] http://www.populationpyramid.net

[2] Euromonitor International.

[3] U.S. Department of Agriculture.

 

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก