รวมบทความ

GELATIN ISSUES IN HALAL FOOD PROCESSING FOR MUSLIM SOCIETIES

ที่มา : International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/14 Fall 2015, p. 37-52.
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก