รวมบทความ

Developing a clean market chain for poultry products in Indonesia.

Poultry market chain stakeholders in Indonesia 16
Integrated poultry companies 16
Contract and non-contract broiler farmers 17
Village chicken farmers 17
Poultry shops 18
Collectors 18
Transporters 19
Sub-brokers 19
Slaughterhouses and processors 19
Vendors 19
Consumers 20
Description of poultry market chains 21
Meat-chicken market chain 21
Layer and egg market chain 23
Establishing a clean market chain 25
Case study areas 25
Consumer survey 26
Industry leadership 27
Development of market protocols and stakeholder capacity 28
Preparing for the launch of the Healthy Farm product 31
Soft audit of slaughterhouses 35
Farmer of the Year competition 35
Farm signage, product packaging and video production 36
Healthy Farm product launch 37
ที่มา : The Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก