กิจกรรมฮาลาล

งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ “Chiang Mai Halal International Fair 2014 : CHIF 2014

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่,หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ร่วมกันจัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมจากทุกภาคในประเทศ และจากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมไปถึงกลุ่ม  GMS-BIMSTEC มาจัดแสดงและจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้แสดงสินค้าได้มีโอกาสพบปะกับกลุมเป้าหมายปัจจุบัน และกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก