กิจกรรมฮาลาล

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2561 “Gear up SIAM Industry : เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2561 เรื่อง “Gear up SIAM Industry : เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต” ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอนโยบาย ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่สอดรับกับประเทศไทย 4.0 พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการภาคเอกชนชั้นนำผ่านการถอดบทเรียนจากประสบการณ์

 

เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก