กิจกรรมฮาลาล

บอร์ดพัฒนาศักยภาพธุรกิจฮาลาลอนุมัติ 8,500 ล้าน หนุนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตั้งเป้าส่งออกสินค้าฮาลาล 2 แสนล้านใน 5 ปี

          ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาลแห่งชาติ ที่มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮา ลาล พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งจะใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ตลอดระยะเวลา 5 ปี รวม 8,519 ล้านบาท รวม 57 โครงการ ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่มีการเสนอทั้งสิ้น 77 โครงการ Automobile งบประมาณ 10,933.32 ล้านบาท
          
       นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปีนี้ตั้งเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลติด 1 ใน 5 ของโลก จากปัจจุบันที่มีมูลค่าส่งออกสินค้าฮาลาลอยู่ราว 1 แสนล้านบาท อยู่ลำดับ 1 ใน 10 ของโลก แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้มี 4 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล ประกอบด้วยงาน 3 กลุ่ม 15 โครงการ ใช้งบประมาณ 3,266.5 ล้านลาท
          
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล ประกอบด้วยงาน 2 กลุ่ม 21 โครงการ งบประมาณ 3,752.29 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล ประกอบด้วยงาน 3 กลุ่ม 18 โครงงาน งบประมาณ 951.65 ล้านบาท และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ ประกอบด้วยงาน 1 กลุ่ม งบประมาณ 548.62 ล้านบาท
          
       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับไปผลักดันต่อ นั่นคือการผลักดันให้มีร้านอาหารที่ได้รับการรับรองเป็นร้านฮาลาลเพื่อรอง รับการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยในระยะแรกจะดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา
          
       นายวินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หากสามารถผลักดันให้สินค้าและบริการฮาลาลไทยได้รับมาตรฐานฮาลาลได้มากขึ้น เชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าส่งออกจาก 1 แสนล้านบาท เป็น 2 แสนล้านบาท หรือติด 1 ใน 5 ของโลก

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, 24 เม.ย. 2558

ระบบรับรองฮาลาล

คลิก