กิจกรรมฮาลาล

การแสดงสินค้าฮาลาล “Thailand Halal Assembly 2016”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2016” ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 9 (Halal Science, Industry and Business International Conference; 9th HASIB 2016) งานแสดงสินค้า Thailand Halal Expo การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล (The Halal CB Convention) เเละการจัดแสดงนิทรรศการ “Moving towards Thailand and International Halal 4.0”

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก