กิจกรรมฮาลาล

บริการใหม่ สถาบันอาหารเปิดให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหาร

เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก