กิจกรรมฮาลาล

Train the Trainer แนวทางการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจรับรอง รุ่นที่ 1

นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดการฝึกอบรมเรื่อง “Train the Trainer แนวทางการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจรับรอง” รุ่นที่ 1  ในวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ซึ่งร่วมจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจรับรองฮาลาลและเป็นการกระตุ้นสถานประกอบการในการผลิตอาหารฮาลาล

 

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก