ข่าวฮาลาล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน การพัฒนาฮาลาลไทย

 

 

      ด้วย สถาบันอาหาร ได้จัดทำกิจกรรมการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการและปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเพื่ออนาคตสินค้าอาหารฮาลาลไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) ปี 2561 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ Halal Food Information Center เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.thaihalalfoods.com

        จึงขอเชิญผู้ประกอบการอาหารที่สนใจ เข้าร่วมประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย” ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เวลา 08.30 – 13.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังคุณสุจิตต์ ภิญโญ โทรสาร : 0 2422 8527 หรือทาง E-mail : sujit@nfi.or.th ภายใน วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก