รวมบทความ

10

เม.ย.

MENA Initiative

...

READ MORE

10

เม.ย.

Fast food Industry, Iran

Iran is the second largest economy in the Middle East and North Africa (MENA) region after Saudi Arabia, with an estimated Gross Domestic Product (GDP) in 2015 of US$393.7 billion. It also has the second largest population of the region after Egypt, with an estimated 78.8 million people in 2015. ...

READ MORE

19

ธ.ค.

อุตสาหกรรม 4.0

ที่ผ่านมา การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ซึ่งต้องอาศัยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนแรงงานอย่างเข้มข้น ขาดการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” อุตสาหกรรมอาหารไทยจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ไปสู่ “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ...

READ MORE

19

ธ.ค.

โอกาสเครื่องปรุงรสไทยในตะวันออกกลาง

เมื่อพิจารณาปริมาณจำหน่ายและมูลค่าตลาดรวมของผลิตภัณฑ์กลุ่มซอส เครื่องปรุงรสในประเทศ UAE เทียบกับซาอุดิอาระเบีย และอิหร่านจะพบว่า โดยภาพรวมตลาดอิหร่านมีขนาดใหญ่ที่สุด เพราะมีจำนวนประชากรถึง 80 ล้านคน รวมกับนักท่องเที่ยวอีก 5 ล้านคน ทำให้มีความต้องการบริโภคถึงปีละ 398 พันตัน มูลค่า 36,570 ล้านบาท ตลาดซาอุดิอาระเบียมีขนาดรองลงมา ขณะที่ UAE มีปริมาณบริโภคเพียง 25.17 พันตัน มูลค่า 5,101.5 ล้านบาท ...

READ MORE

19

ธ.ค.

โอกาสผลไม้ไทยในตะวันออกกลาง

ผลไม้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าที่มีการนำเข้าในปริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ผักผลไม้สดจึงเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวตะวันออกกลาง...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก