รวมบทความ

12

ก.ย.

โอกาสและอุปสรรคของอาหารฮาลาลไทยในตลาดอินโดนีเซีย

ปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีมากกว่า 1,600 ล้านคน เป็นประชากรส่วนใหญ่ใน 57 ประเทศ และกระจายตัวอยู่ในอีกกว่า 110 ประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินโดย Dubai Chamber ใน ค.ศ. 2015 พบว่า ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี หากรวมผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เข้าไปด้วย มูลค่าเศรษฐกิจฮาลาลจะสูงถึง 23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี เลยทีเดียว จากตัวเลขประชากรมุสลิมและมูลค่าตลาดของเศรษฐกิจฮาลาล ส่งผลให้หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกให้ความสนใจและกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อหวังชิงส่วนแบ่งตลาดฮาลาลที่มีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี...

READ MORE

12

ก.ย.

วิทยาศาสตร์ฮาลาล : ของขวัญจากมุสลิมไทยเพื่อโลกมุสลิม

ฮาลาล (حلال‎, Halal) ตามหลักการศาสนาอิสลามมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร ตลอดรวมถึงบริการที่พึงใช้และพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ ฮาลาลจึงนับเป็นวิถีชีวิตของชาวมุสลิมทั้งโลก เนื่องจากประชากรโลก 7,000 ล้านคนในปัจจุบันมีมุสลิมเป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 24-26 หรือประมาณ 1,600-1,800 ล้านคน กระจายใน 148 ประเทศ โดยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นใน 57 ประเทศ และมีจำนวน ไม่น้อยอาศัยอยู่ใน 91 ประเทศ รวมถึงในประเทศไทยที่มีมุสลิมประมาณ 6 ล้านคนหรือร้อยละ 6-8 ของประชากรทั้งประเทศ...

READ MORE

18

พ.ค.

The GCC F&B Sector An Enticing Opportunity April 2017

When thinking about the most lavish and exoticFood and Beverage (F&B) markets in the world,one name that comes to the mind is the GCC. This region has built a strong brand identity in the F&B space, which has benefited its food service market and strengthened its foothold in the F&B industry in recent years....

READ MORE

18

พ.ค.

Grain: World Markets and Trade

For 2017/18, global corn production is projected down from last year’s record due largely to smaller crops in the United States and China.Global consumption outpaces production as demand expands in light of tighter availabilities for other feed grains, mainly barley and sorghum.Global trade is forecast higher boosted by expectations of strong demand growth. Global ending stocks fall sharply led by China and, to a lesser extent, the United States. ...

READ MORE

17

พ.ค.

ฮาลาลไทย : ‘แนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ’

‘ฮาลาล’ เป็นคำภาษาอาหรับมีความหมายทั่วไปว่า “อนุมัติ” เมื่อนำมาใช้ในทางศาสนาจะมีความหมายว่าสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ทำ อนุมัติให้ใช้สอย เป็นต้น ฮาลาล เป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า “ฮารอม” ที่มีความหมายทั่วไปว่า “ห้าม” และเมื่อนำมาใช้ในทางศาสนาจะมีความหมายว่าสิ่งที่ศาสนาห้าม จากนิยามข้างต้น คำว่า ‘ฮาลาล’ ...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก