รวมบทความ

24

ต.ค.

Local Food Production and Consumption in Iran.

This study provides a comprehensive literature-review-based overview of the current understanding of local food systems, including: alternative definitions; estimates of market size and reach; descriptions of the characteristics of local food consumers and producers; and an examination of early evidence on the economic and health impacts of such systems. Iran has a long history of traditional markets in the towns and villages in the north, Some of which came from foreign tourists in the north of Iran were subject to local markets. Considering that local markets have a long history in the Middle East, especially the Iranian cities and the economic transactions of an important cultural functions are also enjoys cultural transmission of rich and tangled that alone will cause cultural richness.
...

READ MORE

24

ต.ค.

ตลาดสินค้าอาหารในอิหร่าน

อิหร่านเป็นประเทศที่มีประชากรกว่า 76 ล้านคน และประชากรร้อยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม ประชาชนชาวอิหร่านจึงมีความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลเช่นเดียวกันทั้งประเทศ ดังนั้นสินค้าอาหารที่จำหน่าย หรือบริโภคในอิหร่านจะต้องเป็นอาหารฮาลาลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดอาหารฮาลาลในอิหร่านมีขนาดใหญ่เท่ากับจำนวนประชากรทั้งประเทศเลยทีเดียว...

READ MORE

24

ต.ค.

Developing a clean market chain for poultry products in Indonesia.

Biosecurity on smallholder poultry farms in Indonesia is becoming increasingly important to the Indonesian poultry industry. Highly pathogenic avian influenza (HPAI – H5N1) and other poultry diseases continue to reduce poultry farm productivity, cause human mortalities and reduce consumer confidence in poultry products. Since HPAI was first diagnosed in Indonesia in 2004 (FAO 2004), it has become endemic in 31 of the 33 provinces and been responsible for 146 human fatalities (FAO 2012), the most recent in Bali in 2012....

READ MORE

24

ต.ค.

ภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกล่มุ ผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง

งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลตลาดสินค้าอาหารฮาลาลของประเทศไทยโดยภาพรวมในตลาดตะวันออกกลางที่มีศักยภาพการซื้อสูง และศึกษาภาพลักษณ์ในปัจจุบันของอาหารฮาลาลไทยที่จำหน่ายในตะวันออกกลาง โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐบาล องค์กรศาสนา องค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมุสลิมในตะวันออกกลาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 82 คน...

READ MORE

24

ต.ค.

UAE Food Service Profile 2015

The United Arab Emirates (UAE) is home to a unique and profitable consumer foodservice industry, valued at just under US$8.5 billion in 2013, that is expected to continue posting strong growth into the future. With one of the highest standards of living and largest proportion of expatriates in the world (90% in 2013), coupled with an increasing number of incoming tourists, this country’s population is very diverse, wealthy and well-travelled, creating ample demand for foodservice options that suit a myriad of tastes as well as busy schedules....

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก