รวมบทความ

23

ธ.ค.

Halal Supply Chain: A Preliminary Study of Poultry Industry

This study is aimed at identifying each control point of the halal products along the supply chain process so as to ensure the halalness of the food product supplied to the consumer. This is known in the industry as the concept of ‘from farm to fork’ or ‘from farm to table’. Therefore, the study will be focusing on the poultry industry in the Klang Valley, Malaysia....

READ MORE

23

ธ.ค.

Halal Supply Chain Management : Principles and Opportunities

USE OF DIFFERENT STANDARDS: Validity of halal is based on the halal certification of supply chain partners: supplier, producer, logistics, retail, etc....

READ MORE

23

ธ.ค.

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไก่บราซิล

บราซิลเป็นประเทศผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ของโลก ปริมาณส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์รวมกันปีละไม่น้อยกว่า 4 ล้านตันต่อปี ไก่บราซิลส่งออกไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียมากที่สุด การส่งออกในปี 2557 มีมูลค่ามากขึ้น 1,228 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ ประมาณ 1 ล้านตัน จากมูลค่าส่งออกทั้งหมดของบราซิล 7,368 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ...

READ MORE

23

ธ.ค.

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในกลุ่มประเทศ GCC

เนื้อไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของการบริโภคอาหารในกลุ่มประเทศ GCC โดยในปี 2557 มีปริมาณการผลิตไก่เนื้อรวมทั้งสิ้น 759,000 ตัน ขณะที่มีความต้องการบริโภคโดยรวมอยู่ที่ 1,929,000 ตัน ซึ่งประเทศที่มีการผลิตเนื้อไก่มากที่สุด คือ ซาอุดิอาระเบีย มีปริมาณผลผลิตเนื้อไก่ 650,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.64 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด รองลงมาได้แก่ คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบว่าปริมาณการผลิตเนื้อไก่ในกลุ่มประเทศ GCC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.49 ต่อปี ตลอดช่วงปี 2553-2558 ...

READ MORE

23

ธ.ค.

เมื่อเปิด AEC ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างไรในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

แนวโน้มเศรษฐกิจ และรายได้ต่อหัวของประชากรอาเซียนที่เปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และในอาเซียนมีประชากรมุสลิมประมาณ 250 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมดในอาเซียนที่ โดย 3 ประเทศในอาเซียนมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มีประชากรมุสลิม 210 ล้านคน, มาเลเซีย มีประชากรมุสลิม 20 ล้านคน และบรูไนมีประชากรมุสลิม 4 แสนคน ซึ่งกลุ่มประเทศมุสลิม (มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน) เป็นโอกาสของไทยในการทำตลาดอาหารฮาลาล ...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก