สื่อเคลื่อนไหว

ขั้นตอนการขอรับรองฮาลาลของไทย

หลักการฮาลาล 11 ข้อ

เกณฑ์กำหนดสำหรับการใช้ฮาลาล

นยิสและวิธีชำระล้าง

แนวทางการปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก