ขั้นตอนกฏหมายพื้นฐาน


หัวข้อเรื่อง Download

TK-ระเบียบการติดฉลากของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารของประเทศตุรกี

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 21 ต.ค. 57 11.55 น.

TK-ข้อกำหนดทั่วไปของอาหารฮาลาล โดยสมาคมเพื่อการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองอาหารและสินค้า

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 21 ต.ค. 57 11.54 น.

TK-ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานอาหารตุรกีว่าด้วยอาหารที่เหมาะกับผู้ที่แพ้กลูเต็น

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 21 ต.ค. 57 11.51 น.

TK-ประกาศเรื่องน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 21 ต.ค. 57 11.50 น.

TK-ประกาศ เรื่อง แยม เยลลี่ และแยมผิวส้ม และเนื้อเกาลัดหวานบด

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 21 ต.ค. 57 11.49 น.

TK-กฎระเบียบของคณะกรรมการอาหารตุรกีว่าด้วยสิ่งปนเปื้อน

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 21 ต.ค. 57 11.48 น.

TK-ประกาศเรื่องวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่ใช่สารแต่งสีและสารให้ความหวาน

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 21 ต.ค. 57 11.47 น.

TK-เกณฑ์มาตรฐานอาหารตุรกี ระเบียบว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 21 ต.ค. 57 11.46 น.

TK-ประกาศเรื่องน้ำมันที่เรียกตามชื่อของพืช

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 21 ต.ค. 57 11.43 น.

TK-ประกาศเรื่อง ระเบียบว่าด้วยขนมปังและประเภทขนมปัง

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 21 ต.ค. 57 11.42 น.

TK-ระเบียบว่าด้วยกฎเกณฑ์พิเศษเกี่ยวกับการควบคุมอาหารที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 21 ต.ค. 57 11.41 น.

MY-หลักเกณฑ์ เรื่อง การผลิตเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 21 ต.ค. 57 11.04 น.

MY-มาตรฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติทั่วไปในการผลิต, การจัดเตรียม, การจัดการ และการเก็บรักษาอาหารฮาลาล

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 21 ต.ค. 57 11.02 น.

MY-แนวปฏิบัติ เรื่อง ระบบบริหารการรับประกันฮาลาล สำหรับการรับรองฮาลาลของประเทศมาเลเซีย

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 21 ต.ค. 57 11.00 น.

MY-แนวปฏิบัติ เรื่อง การทำความสะอาด

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 21 ต.ค. 57 10.59 น.

MY-ขั้นตอนการแต่งตั้งหน่วยงานรับรองฮาลาลในต่างประเทศ

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 21 ต.ค. 57 10.57 น.

BN-มาตรฐานเรื่อง อาหารฮาลาล

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 21 ต.ค. 57 10.49 น.

BN-คู่มือการรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจประเมิน

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 21 ต.ค. 57 10.46 น.

BN-คู่มือการตรวจติดตามของผู้ตรวจประเมิน

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 21 ต.ค. 57 10.44 น.

BN-คู่มือการรับรองฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 21 ต.ค. 57 10.43 น.

BN-คู่มือการตรวจประเมินฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 21 ต.ค. 57 10.42 น.

ID-น้ำดื่ม

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 5 ก.พ. 57 15.59 น.

ID-ระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 5 ก.พ. 57 15.59 น.

ID-ผลิตภัณฑผักและผลไม้

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 5 ก.พ. 57 15.58 น.

ID-รายการวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้สำหรับผลิตอาหารใน อินโดนีเซีย

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 4 ก.พ. 57 15.51 น.

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก