ขั้นตอนกฏหมายพื้นฐาน


หัวข้อเรื่อง Download

Egypt_กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของนมและผลิตภัณฑ์จากนม

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.58 น.

Egypt_ว่าด้วยการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์นำเข้าและส่งออก

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.57 น.

Egypt_บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการพาสเจอร์ไรซ์นม

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.55 น.

Egypt_การป้องกันและควบคุมการปลอมแปลงและฉ้อโกง

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.54 น.

Egypt_การควบคุมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.53 น.

Egypt_การควบคุมการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.51 น.

Egypt_คำสั่งการควบคุมอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.48 น.

TH: ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ.2559

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 25 พ.ค. 60 03.54 น.

TH: ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2559

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 25 พ.ค. 60 03.52 น.

TH: ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 25 พ.ค. 60 03.50 น.

TH: ข้อบังคับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 25 พ.ค. 60 03.45 น.

ID_การควบคุมการนำเข้ายาและอาหารเข้าสู่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 19 ธ.ค. 59 04.38 น.

ID_กฎหมายว่าด้วยการรับรองสินค้าฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 19 ธ.ค. 59 04.35 น.

ID_การขึ้นทะเบียนอาหารแปรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 20 ก.ย. 59 06.24 น.

ID_รายการวัตถุดิบอาหารฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 20 ก.ย. 59 06.23 น.

ID_การกำหนดปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 20 ก.ย. 59 06.21 น.

Kazakstan: Food and Agricultural Import Regulations and Standards

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 8 ก.พ. 59 03.35 น.

Tunisia:Food and Agricultural Import Regulations and Standards

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 8 ก.พ. 59 03.34 น.

Russia: ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 6 พ.ย. 58 06.58 น.

GCC: แนวทางการปฏิบัติในการแสดงฉลากโภชนาการ

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 5 ต.ค. 58 07.47 น.

GCC: ผลิตภัณฑ์ชาและสมุนไพรบรรจุซอง

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 5 ต.ค. 58 07.44 น.

GCC: มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะขามเปียก

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 5 ต.ค. 58 07.43 น.

GCC: ผลิตภัณฑ์เนื้ออัดก้อนด้วยความร้อน

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 5 ต.ค. 58 07.34 น.

GCC: มาตรฐานผลิตภัณฑ์มายองเนส

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 5 ต.ค. 58 07.17 น.

GCC: มาตรฐานน้ำผลไม้

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 5 ต.ค. 58 07.16 น.

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก