ขั้นตอนกฏหมายพื้นฐาน


หัวข้อเรื่อง Download

Dubai_Apply for food items destruction request

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 07.03 น.

Dubai_Follow up and DIP inspection

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 06.59 น.

Dubai_Inspection offices and ports

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 06.57 น.

Dubai_How to apply for food import re-export request FIRS

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 06.56 น.

Dubai_Food Items Registration and Label Assessment in the FIRS

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 06.48 น.

Dubai_How to register a new food company in Dubai Municipality’s Services – Food Control Department – Food Import Re-export Services (FIRS)

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 06.47 น.

Egypt_แก้ไขกฤษฎีกาเลขที่ 223 1969 ว่าด้วยการนำมาตรการดูแลความสะอาด ด้านสุขอนามัยไปปฏิบัติในสถานที่ที่มีการหมุนเวียนอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 04.00 น.

Egypt_แก้ไขกฎกระทรวง 97 1967 ว่าด้วยมาตรการทำความสะอาดสุขอนามัยที่จะนำมาใช้ในสถานที่หมุนเวียนอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.59 น.

Egypt_กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของนมและผลิตภัณฑ์จากนม

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.58 น.

Egypt_ว่าด้วยการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์นำเข้าและส่งออก

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.57 น.

Egypt_บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการพาสเจอร์ไรซ์นม

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.55 น.

Egypt_การป้องกันและควบคุมการปลอมแปลงและฉ้อโกง

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.54 น.

Egypt_การควบคุมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.53 น.

Egypt_การควบคุมการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.51 น.

Egypt_คำสั่งการควบคุมอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.48 น.

TH: ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ.2559

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 25 พ.ค. 60 03.54 น.

TH: ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2559

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 25 พ.ค. 60 03.52 น.

TH: ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 25 พ.ค. 60 03.50 น.

TH: ข้อบังคับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 25 พ.ค. 60 03.45 น.

ID_การควบคุมการนำเข้ายาและอาหารเข้าสู่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 19 ธ.ค. 59 04.38 น.

ID_กฎหมายว่าด้วยการรับรองสินค้าฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 19 ธ.ค. 59 04.35 น.

ID_การขึ้นทะเบียนอาหารแปรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 20 ก.ย. 59 06.24 น.

ID_รายการวัตถุดิบอาหารฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 20 ก.ย. 59 06.23 น.

ID_การกำหนดปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 20 ก.ย. 59 06.21 น.

Kazakstan: Food and Agricultural Import Regulations and Standards

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 8 ก.พ. 59 03.35 น.

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก