INFO GRAPHIC

INFO GRAPHIC

เครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทย

ตราฮาลาลและหน่วยงานที่ให้การรับรองฯ

การขอรับรองฮาลาลไทย

อุตสาหกรรมไก่ ปี 2559

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ปี 2559

อุตสาหกรรมข้าวโพดของไทย ปี 2558

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย ปี 2559

อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทย ปี 2559

อุตสาหกรรมทูน่าของไทย ปี 2558

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก