INFO GRAPHIC

INFO GRAPHIC

World Muslim population 2016

ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย (www.thaihalalfoods.com)

การทำให้สัตว์สลบหรือหมดสติก่อนการเชือดตามหลักศาสนาอิสลาม

น้ำที่ใช้ชำระล้างตามหลักศาสนาอิสลาม

ตลาดอาหารอินโดนีเซีย (Indonesia)

นะญิส และวิธีชำระล้าง

การเชือดสัตว์อย่างถูกวิธีตามบัญญัติฯ

อาหารฮาลาล (Halal Food)

Halal Food Industry

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก