INFO GRAPHIC

INFO GRAPHIC

อุตสาหกรรมไก่ ปี 2559

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ปี 2559

Halal Food Industry

อุตสาหกรรมข้าวโพดของไทย ปี 2558

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย ปี 2559

อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทย ปี 2559

อุตสาหกรรมทูน่าของไทย ปี 2558

Food Industry 2017

ระบบรับรองฮาลาล

คลิก