INFO GRAPHIC

INFO GRAPHIC

การขอรับรองฮาลาลไทย

อุตสาหกรรมไก่ ปี 2559

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ปี 2559

Halal Food Industry

อุตสาหกรรมข้าวโพดของไทย ปี 2558

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย ปี 2559

อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทย ปี 2559

อุตสาหกรรมทูน่าของไทย ปี 2558

Food Industry 2017

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก