ความน่าสนใจของตลาดฮาลาลโลก
Update : 30 ก.ย. 59

เมื่อพูดถึงสินค้าฮาลาลคงไม่ได้จำกัดเฉพาะอาหารและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารอีกต่อไปแล้ว เพราะอุตสาหกรรมฮาลาลในปัจจุบันได้ขยายไปสู่การผลิตสินค้าสาขาอื่นด้วย อาทิ เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องอาบน้ำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการบริการ เช่น การขนส่ง การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ตลาดอาหารฮาลาลถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก และยังคงครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ด้วยสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่าตลาดฮาลาลโลก ตามด้วยเภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง มีสัดส่วนร้อยละ 26 และ 11 ตามลำดับ (Hussein Elasrag, 2016)1  โดยอาหารฮาลาลเริ่มเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพวกเขามองว่าสินค้าอาหารฮาลาลเหล่านั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง สะอาดปลอดภัย และมีระบบการผลิตถูกต้องตามหลักจริยธรรม ทั้งในแง่ของการห่วงสวัสดิภาพสัตว์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

 
 

1. ความน่าสนใจของตลาดอาหารฮาลาลโลก (Global Halal Food Market)

 
 
 
 

ตลาดอาหารฮาลาลถือเป็นตลาดสินค้าเกิดใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากทั่วโลก ทั้งที่เป็นชาวมุสลิมและไม่ใช่ชาวมุสลิมโดยข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งวิจัยที่น่าเชื่อถือ พบว่า ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยคาดว่าในปี 2559 ตลาดอาหารฮาลาลโลกจะมีมูลค่าประมาณ 829.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ในช่วงปี 2555-2559 (รูปที่ 1)ซึ่งมูลค่าตลาดอาหารฮาลาลดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของมูลค่าตลาดอาหารโลกทั้งหมด แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรชาวมุสลิมจากข้อมูลล่าสุด (ปี 2557) พบว่า มีอยู่ร้อยละ 28.3ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมดหรือประมาณ 2,038 ล้านคน2  แสดงให้เห็นว่า มีความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลอีกเป็นจำนวนมาก หรืออีกนัยหนึ่งคือ ตลาดอาหารฮาลาลดังกล่าวยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก   ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าตลาดอาหารฮาลาลโลกจะสามารถขยายตัวได้ถึง 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 (Dubai Chamber of Commerce and Industry) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดอาหารฮาลาลโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความน่าสนใจอย่างมาก ได้แก่ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากรชาวมุสลิมในประเทศชนชั้นกลาง อาทิ อินโดนีเซีย และตุรกี   การปรับตัวสูงขึ้นของระดับรายได้ที่สามารถจับจ่ายได้ (disposable income) ของชาวมุสลิม   และผู้บริโภคมีความตระหนักถึงอาหารเพื่อสุขภาพและมีความปลอดภัยสูงเพิ่มขึ้น   อย่างไรก็ตาม แม้ว่า

 

ตลาดอาหารฮาลาลจะให้โอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย แต่ยังมีความท้าทายที่นักลงทุนและผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญ อาทิ (1) มาตรฐานฮาลาลสากลที่เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยปัจจุบันยังไม่มีการรวมมาตรฐานฮาลาลให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งบางครั้งผู้ส่งออกต้องขอการรับรองมาตรฐานจากหลายแหล่งสำหรับการส่งออกไปบางประเทศ ทำให้เกิดความเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน (2) กลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมรุ่นใหม่ ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรชาวมุสลิมทั้งหมดทั่วโลก และคาดว่าจะกลายเป็นกลุ่มฐานผู้บริโภคชาวมุสลิมขนาดใหญ่ ในปี 2573 โดยพฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มนี้จะมีความต้องการสินค้าอาหารฮาลาลที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตตามความศรัทธาของพวกเขา ซึ่งมักจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นถึงความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของสินค้าเป็นหลัก (3) ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหารฮาลาลที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ เช่น การคัดแยกวัตถุดิบที่เป็นฮาลาลหรือไม่ใช่ฮาลาล จนถึงกระบวนการปลายน้ำ เช่น การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า และ (4) การขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะความรู้ด้านการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรมสินค้า และการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับฮาลาล

 

1 Hussein Elasrag.  (January 2016).  Halal Industry: Key Challenges and Opportunities (Online).  Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69631/

2 www.muslimpopulation.com/world/

 
ทั้งหมด 4 บทความ