งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 (WORLD HAPEX 2017)

ที่มา : http://halalinst.psu.ac.th/hapex