โรงแรมไดอาชิ

ผลิตโดย : โรงแรมไดอาชิ

ที่อยู่ : 29 ถนนฉัยยากุลอุทิศ 4 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด59 90110

โทรศัพท์ : 074 – 230– 730

โทรสาร : 074 – 231 – 315

อีเมล์ : bug-kai@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก