โรงแรมโฆษิต

ผลิตโดย : โรงแรมโฆษิต

ที่อยู่ : 199 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด59 90110

โทรศัพท์ : 074 – 234 – 366 / 074 – 234 -365

โทรสาร : 074 – 232 -365

อีเมล์ : kosithotel@hotmail.com

website : www.kosithotel.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก