ห้องอาหารริมหาด โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท

ผลิตโดย : ห้องอาหารริมหาด โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท

ที่อยู่ : 163 หมู่ 1 ตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จังหวัด59 90280

โทรศัพท์ : 074 – 331– 058 - 67

โทรสาร : 074 – 331 - 220

อีเมล์ : wichita2499@hotmail.com

website : www.haadkaewresort.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก