ครัวฮาลาลเบตง

ผลิตโดย : ครัวฮาลาลเบตง

ที่อยู่ : 4354/ 2 หมู่ 1 ถนนสุขยางค์ ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัด47 95110

โทรศัพท์ : 0-7323-4685

โทรสาร : 0-7323-1515

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก