ห้องอาหารเทียนทอง วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 33

ผลิตโดย : ห้องอาหารเทียนทอง วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 33

ที่อยู่ : 10 ถนนหนองจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัด33 94000

โทรศัพท์ : 0-7333-3000

โทรสาร : 0-7333-6185

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.arpt.moe.go.th

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก