ห้องอาหารบุหงารายา โรงแรม ซี.เอส. 33

ผลิตโดย : ห้องอาหารบุหงารายา โรงแรม ซี.เอส. 33

ที่อยู่ : 299 หมู่ 4 ถนนหนองจิก ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด33 94000

โทรศัพท์ : 0-7333-6090-6

โทรสาร : 0-7333-1620

อีเมล์ : info@cspattanihotel.com

website : http://www.cspattanihotel.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก