โรงแรมลายาลิน่า

ผลิตโดย : โรงแรมลายาลิน่า

ที่อยู่ : 75-75 /1 หมู่ 3 ถนนบีชโบ๊ต ตําบลกมลา อําเภอกระทู้ จังหวัด43 83150

โทรศัพท์ : 076-385-944

โทรสาร : 076-385-933

อีเมล์ : rakenumber8@hotmail.com

website : www.layalinahotel.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก