โรงแรมบุณฑริกาวิลล่า แอนด์ สวีท

ผลิตโดย : โรงแรมบุณฑริกาวิลล่า แอนด์ สวีท

ที่อยู่ : 89 หมู่ 6 ซอยลายัน 4 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัด43 83110

โทรศัพท์ : 076 -317200 ext. 6111

โทรสาร : 076 -317 - 298

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.bundarika.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก