ไอศกรีมนมแพะกะทิสด

ชื่อผู้ประกอบการ : วัฒนาฟาร์ม

ที่อยู่ : 44/12 หมู่ที่ 3 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : ppong_0306@hotmail.com

website : -

โลโก้ :

รายละเอียด :

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากนมแพะซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมการบริโภคของประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมักเลี้ยงแพะไว้เอาน้ำนม, เนื้อเป็นอาหาร และเป็นการเพิ่มมูลค่าชองผลิตภัณฑ์ ให้ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก