ต๋าวอบแห้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสบมาง

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

โทรศัพท์ : 081 - 026 2378

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสบมาง เป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติให้คงอยู่ และส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยนำผลผลิตที่ได้การปลูกป่ามาแปรรูป เป็นอาหารและพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน  ในพื้นที่เชิงเขาเขตภาคเหนือ  โดยเฉพาะจังหวัดน่าน มีต้นต๋าวเป็นจำนวนมาก  จึงเป็นแนวคิดในการนำต๋าวมาแปรรูป เป็นต๋าวอบแห้ง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก