ความรู้เบื้องต้น

ประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 เรื่อง ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ.2559 ประกาศข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตภัณฑ์ฮาลาล มีหัวข้อหลัก ดังนี้ 1. ขอบข่าย 2. เอกสารอ้างอิง 3. คำนิยาม 4. เกณฑ์กำหนดสำหรับการใช้คำ "ฮาลาล" 5. ความรับผิดชอบด้านการบริหารฮาลาล 6. กระบวนการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ฮาลาล 7. การตรวจรับรองฮาลาล 8. บทลงโท...

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก