ความรู้เบื้องต้น

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับรองฮาลาลและการออกหนังสือรับรองฮาลาล

1. สถานประกอบการยื่นคำขอตามแบบของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุด ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ละ 6 ชิ้น และฉลากผลิตภัณฑ์ชนิดละ 1 ฉบับ (ติดบนกระดาษ เอ4)
 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค้าขอและเอกสารประกอบการขอรับรองฮาลาล
 

3. รับแจ้งกำหนดวัน เวลา การตรวจสถานประกอบการ และรายนามกรรมการตรวจรับรองฮาลาล
 

4. สถานประกอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอรับรองฮาลาลและค่าพาหนะในการเดินทาง ก่อนกำหนดวันตรวจ
 

5. คณะกรรมการตรวจรับรองฮาลาลตรวจสถานประกอบการ โดยตรวจสอบด้านกายภาพ และด้านชีวภาพ
 

6. กรณีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ อาจมีสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม ต้องส่งตัวอย่าง วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลอาเซียน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
 

7. ฝ่ายกิจการฮาลาล รายงานผลการตรวจรับรองฮาลาลต่อที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อขออนุมัติการรับรองฮาลาลโดยมีประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
 

8. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีมติอนุมัติรับรองฮาลาล ฝ่ายกิจการฮาลาลออกหนังสือรับรองฮาลาลให้สถานประกอบการ
 

9. สถานประกอบการชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฮาลาล
 

10. การขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ยื่นเรื่องการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลให้แก่สถานประกอบการ ต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เอกสารในการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลประกอบด้วย

 เอกสารคำร้องขอรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ

 สำเนาหนังสือรับรองฮาลาล

 สรุปผลการตรวจสถานประกอบการ

หมายเหตุ - ผู้ประกอบการต้องมีที่ปรึกษา และหรือที่ปรึกษาพิเศษประจำสถานประกอบการ และจ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

- กรณีที่เจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารองรับฮาลาล หากมิได้รับการติดต่อหรือดำเนินการใดๆ จากสถานประกอบการภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจสถานประกอบการ ฝ่ายกิจการฮาลาล จะยกเลิกการร้องขอรับรองฮาลาลดังกล่าว และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าพาหนะ

- การตรวจสถานที่ผลิตของสถานประกอบการ จะตรวจครั้งละ 30-45 ผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์มากกว่านี้จะเป็นการตรวจติดตามหรือแล้วแต่กรณี

- กรณีการขอต่ออายุ ให้ยื่นเอกสารก่อนหนังสือรับรองฮาลาลจะหมดอายุ 60 วัน ถ้าเกินกำหนดวันหมดอายุการรับรอง ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นกรณีขอใหม่

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก