ความรู้เบื้องต้น

หน่วยงานรับรองฮาลาลของไทย

          คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดและประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและมาตรฐานสากลที่ไม่ขัดและแย้งต่อหลักการศาสนาอิสลาม  อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  เป็นหน่วยงานรับรองระบบงานฮาลาล (Halal Accreditation Body: HAB)  เพื่อให้การรับรองแก่หน่วยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal Certification Body : HCB)  ประสานงานและกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านกิจการฮาลาลให้สามารถดำเนินการได้สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

         
          การรับรองฮาลาลในเขตจังหวัด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  จังหวัดใดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

         
          ผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายและใช้ในกิจการของผู้ประกอบการเอง  บริษัทหรือโรงงานนั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม ให้เป้นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ในการรับรองมาตรฐานฮาลาลและให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

         
          ส่วนผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการนั้น สถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดใดก็ตาม ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นๆ

 

ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2552

ประกอบด้วย 10 หมวด  ดังนี้

 

หมวด 1  บททั่วไป                                  

หมวด  2  หน่วยงานรับรองฮาลาล

หมวด 3  ฝ่ายกิจการฮาลาล                        

หมวด  4  สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

หมวด  5  ประเภทของการรับรอง       

หมวด 6  การขอรับรองฮาลาลและการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

หมวด  7 การออกหนังสือรับรองฮาลาล           

หมวด  8  การควบคุมมาตรฐานฮาลาล

หมวด  9  การร้องคัดค้าน                          

หมวด  10  ค่าธรรมเนียมและเงินประกัน

หมวด  11  บทกำหนดโทษ

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก