ความรู้เบื้องต้น

ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของมาตรฐานฮาลาลกับมาตรฐานสากล

1.     ความเชื่อมโยงต่อหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP/ Pre Requisite Programs : PRPs) : ในการผลิตอาหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนั้นจำเป็นต้องมีทั้งการจัดการด้านโปรแกรมพื้นฐานและการควบคุมการผลิตที่ดีที่เน้นการป้องกันมิให้อันตรายของอาหารปนเปื้อนไปสู่ผู้บริโภคในด้านเชื้อจุลินทรีย์ ด้านเคมี และการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ ส่วนมาตรฐานฮาลาล จะมุ่งเน้นการควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตามหลักศาสนา และต้องมีการวิเคราะห์จุดควบคุม ป้องกันอันตรายจากสิ่งฮารอม นยิส และซุบฮัต จากการผลิต
 

2.     ความเชื่อมโยงต่อระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) : ระบบ HACCP จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการป้องกันอันตรายจากอาหารสู่ผู้บริโภค และต้องมีการควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิต มีการวิเคราะห์จุดควบคุมวิกฤต การเฝ้าระวังและจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขเมื่อพบการเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน ซึ่งระบบ HACCP ที่สมบูรณ์ยังต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการผลิต GMP เป็นพื้นฐานด้วย โดยในส่วนนี้ปัจจุบันยังไม่มีการนำมาตรฐานฮาลาลมาประยุกต์ใช้กับระบบประกันคุณภาพในองค์กรอย่างจริงจัง
 

3.     ความเชื่อมโยงต่อมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) : ผู้บริโภคจะเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดมีคุณภาพเหมาะสำหรับการบริโภค โดยการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ที่เกี่ยวกับการผลิตเนื้อสัตว์จะอยู่บนหลักการพื้นฐานสำคัญ 5 ประการ ซึ่งโดยรวมคือต้องจัดระบบการเลี้ยงที่ดีให้สัตว์อยู่อย่างสบายมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ทุกข์ทรมานหรือขาดแคลนอาหารและน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสัตว์ที่จะอนุญาตให้นำมาเชือดเพื่อการบริโภคตามหลักศาสนาอิสลาม
 

4.     ความเชื่อมโยงต่อมาตรฐานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อส่งไปค้าปลีกในห้างเครือจักภพอังกฤษและยุโรป (BRC และ EU Standard) : เป็นข้อบังคับเพื่อให้มีการป้องกันและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่เกิดจากการพัฒนา การผลิต การจำแนกแจกจ่าย การโฆษณา รวมถึงการขาดแคลนของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อผู้บริโภค โดยประเด็นหลักจะเน้นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ในมาตรฐานดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร, ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพในอาหาร, มาตรฐานสถานที่ผลิต, การควบคุมสินค้าและกระบวนการ รวมทั้งการควบคุมด้านบุคลากรด้วย
 

ประเด็นในข้อกำหนดจากกลุ่ม EU ที่ถูกหยิบยกมาพิจารณาเปรียบเทียบในมาตรฐานฮาลาลเช่นกัน คือ การกำหนดวิธีการทำให้สัตว์สลบด้วยวิธีการใช้แก๊ส หรือใช้กระแสไฟฟ้า ที่ส่งผลต่ออัตราการตายของสัตว์ก่อนการเชือดสูง ซึ่งผิดหลักการเชือดตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน
 

5.     ความเชื่อมโยงต่ออนุกรมมาตรฐาน ISO

         a.      มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในการควบคุมด้านสุขาภิบาล และสถานที่ประกอบการ

         b.      มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบ ISO 9001 เป็นการพิจารณาถึง
 

ข้อกำหนดทั่วไปในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจด้านคุณภาพ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากมาตรฐานฮาลาลที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร มาตรฐานฮาลาลไม่ได้ถูกนำไปใช้ในระบบคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับเพื่อการผลิตอาหารฮาลาลแตกต่างจากมาตรฐานสากลที่บังคับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และผู้ตรวจสอบฮาลาลไม่สามารถหาข้อมูลจากการผลิตในโรงงานเพื่อรับรองอาหารฮาลาลได้ทั้งหมด

 

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก