ความรู้เบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้น ฮาลาล (Halal)    หมายถึง สิ่งของหรือการกระทำใดๆ ซึ่งได้รับการอนุญาตตามบทบัญญัติอิสลาม ฮะรอม (Haram) หมายถึง สิ่งของหรือการกระทำใดๆ ซึ่งได้รับการห้ามตามบทบัญญัติอิสลาม         หลักการอิสลาม อิสลามได้กำหนดให้กฎที่เกี่ยวกับฮาลาลและฮารอม วางรากฐานอยู่บนหลักการดังต่อไปนี้   1.       โดยพื้นฐานสิ่งต่างๆ เป็นที่อนุมัติ 2.       การอนุมั...

หน่วยงานรับรองฮาลาลของไทย

          คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดและประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและมาตรฐานสากลที่ไม่ขัดและแย้งต่อหลักการศาสนาอิสลาม  อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  เป็นหน่วยงานรับรองระบบงานฮาลาล (Halal Accreditation Body: HAB)  เพื่อให้การรับรองแก่หน่วยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal Certification Body : HCB)  ประสานงานและกำกับดูแลหน่วยงา...

ข้อปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล

1. สถานประกอบการ  สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับรองฮาลาล ต้องสะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานอื่นๆ ที่ควบคุมสถานประกอบการ   2. วัตถุดิบ/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และการเก็บรักษา   วัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภคได้และไม่เป็นอันตราย แก่ผู้บริโภค โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน   วัตถุดิบที่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สะอาดไม่มีสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น ส...

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับรองฮาลาลและการออกหนังสือรับรองฮาลาล

1. สถานประกอบการยื่นคำขอตามแบบของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุด ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ละ 6 ชิ้น และฉลากผลิตภัณฑ์ชนิดละ 1 ฉบับ (ติดบนกระดาษ เอ4)   2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค้าขอและเอกสารประกอบการขอรับรองฮาลาล   3. รับแจ้งกำหนดวัน เวลา การตรวจสถานประกอบการ และรายนามกรรมการตรวจรับรองฮาลาล   4. สถานประกอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอรับรองฮาลาลและค่าพาหนะในการเดินทาง ก่อนกำหนดวันตรวจ   5. คณะกรรมการตรวจรับร...

ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของมาตรฐานฮาลาลกับมาตรฐานสากล

1.     ความเชื่อมโยงต่อหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP/ Pre Requisite Programs : PRPs) : ในการผลิตอาหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนั้นจำเป็นต้องมีทั้งการจัดการด้านโปรแกรมพื้นฐานและการควบคุมการผลิตที่ดีที่เน้นการป้องกันมิให้อันตรายของอาหารปนเปื้อนไปสู่ผู้บริโภคในด้านเชื้อจุลินทรีย์ ด้านเคมี และการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ ส่วนมาตรฐานฮาลาล จะมุ่งเน้นการควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตามหลักศาสนา และต้องมีการวิเคราะห์จุดควบคุม ป้องกันอันตรายจากสิ่งฮา...

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก